Projekt pt. „MOJA WŁASNA FIRMA”

Nazwa projektu „ Moja własna firma” Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w Grudziądzu a: Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc w Bydgoszczy; Toruńskim Laboratorium Biznesu w Toruniu; PAROL KONCEPT Rafał Parol w Dolnej Grupie; Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o. w Grudziądzu. Okres realizacji projektu: 01.11.2021 roku – 30.06.2023 roku. Grupa docelowa (Uczestnicy projektu) – 100 osób fizycznych (60K/40M), które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. … Czytaj dalej Projekt pt. „MOJA WŁASNA FIRMA”